در این بخش به نام های خاص مانند نام صحرا ها ،نام اشخاص و غیره که در روستا رواج دارد می پردازیم

1-نام صحراها

الف)صحرا یا دشت بزرگ حصار

ب)صحرا یا دشت دولت آباد

ج)صحرا یا دشت حیدر آباد

د)صحرا یا دشت هشتاد دهقان(یا هشتدقون)

ک)صحرا یا دشت خانبلوکی

م)صحرا یا دست مرادآباد

ه)صحرا یا دشتخانلیر یا(خونیلر)

و)صحرا یا دشت 

این بحش در حال تکمیل شدن است

منبع : روستای مرادآباد اراک |نام های خاص در روستا
برچسب ها : صحرا